*چنانچه مهمان در موعد مقرر مراجعه ننماید مکان رزرو شده فقط به مدت یک شب خالی

باقی می ماند و رزرو مکان از روز بعد باطل خواهد شد.